ادای احترام به ساحت مقدس شهدا ،رئیس جمهور شهیدمان شهیدسیدابراهیم رئیسی وهمراهانشان

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه1403، همکاران ودانش آموزان دبستان به ساحت مقدس شهدا ،رئیس جمهور شهیدمان شهیدسیدابراهیم رئیسی وهمراهانشان باقرائت فاتحه وشاخه گل ،ادای احترام نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20