برگزاری مسابقات طرح آیات حفظ جز 30

دوشنبه ۷ خردادماه 1403،مسابقات طرح آیات حفظ جزء ۳۰ویژه مدارس امام حسین (ع)، باحضور استادتقی پور برگزار گردید . دانش آموزان طی سال تحصیلی درهرپایه از ابتدای سال با کمک معلم وهمراهی خانواده ها ،سوره های مشخص شده را حفظ کرده و در پایان پایه ششم به دانش آموزانی که تمام سوره ها را حفظ کرده باشند گواهی حفظ جزء۳۰ اهدا می گردد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20