نظرسنجی کادر آموزشی

  • اطلاعات دانش آموز:

  • اطلاعات معلم:

  • فرم نظر سنجی

  • لطفا موارد زیر را در نظرسنجی مدنظر داشته باشید:
    1- هر کدملی فقط یکبار برای هر دبیر اجازه شرکت در نظرسنجی دارد و فقط کد ملی دانش آموزان این آموزشگاه در استخراج نتایج نظرسنجی لحاظ می شود.
    2- هر دانش آموز باید برای تمام دبیران خود در نظرسنجی شرکت نموده و برای هر دبیر می بایست دوباره وارد فرم مربوطه شود.