معرفی پرسنل

 • مجتبی نظام آبادی

  مجتبی نظام آبادی

  کارشناسی ارشد ادبیات فارسی مدیریت
 • فاطمه سروری

  فاطمه سروری

  ابتدایی خدمات
 • سمیه احمدی

  سمیه احمدی

  کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر معاونت فناوری
 • مرتضی عظیمی

  مرتضی عظیمی

  دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی مربی پرورشی
 • محمد رضا احمد زاده

  محمد رضا احمد زاده

  کارشناسی آموزش ابتدایی معاونت آموزشی