نظرسنجی معاونین اجرایی

  • اطلاعات دانش آموز:

  • فرم نظر سنجی

  • لطفا مطلب زیر را در نظرسنجی مدنظر داشته باشید:
    هر کدملی فقط یکبار برای هر دبیر اجازه شرکت در نظرسنجی دارد و فقط کد ملی دانش آموزان این آموزشگاه در استخراج نتایج نظرسنجی لحاظ می شود.