نوآموزان برتر سال ۱۴۰۱

رضا فاطمی
رضا فاطمی هنری پایه تحصیلی : شهر : بردسکن رتبه : اول